Gebruiksvoorwaarden

Op deze pagina worden de wettelijke instructies besproken die op elke internetgebruiker die deze site bezoekt van toepassing zijn. Bij het raadplegen van deze site verplicht u zich zonder enig voorbehoud de instructies op deze website te respecteren.

1.    Achtergrond
MEDonline International b.v. is een onderneming die zich richt op het publiceren van medische content, in de breedste zin van het woord, binnen de landen van de EU. Deze medische inhoud betreft informatie over in eerste instantie een erfelijke oogaandoening. De website richt zich op het brede publiek en zorgprofessionals.
De website zal in de toekomst waarschijnlijk in de volgende talen worden aangeboden: Frans, Engels, Nederlands, Duits en Italiaans.

2.    Intellectueel Eigendom
Deze site is eigendom van en wordt beheerd door MEDonline International b.v., (hierna “MEDonline”). Alle informatie, die op de website  (hierna de “site” genoemd) staat vermeld, worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot Intellectuele Eigendom, en zijn eigendom van MEDonline.
Niets van de site mag geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw worden gepubliceerd, geupload, anders weergegeven, doorgegeven of gedistribueerd op welke manier dan ook, of worden gebruikt ter ondersteuning van wat dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MEDonline.
MEDonline behoudt zich het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen bij enige inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.

3.    Aard van de Informatie
Het kan voorkomen dat zich op de site een deskundigenadvies met betrekking tot een speciaal onderwerp van de inhoud van de site bevindt, of uittreksels uit krantenartikelen. Dergelijke informatie geeft slechts de mening van de respectievelijke deskundigen of van de krant weer en betreft niet noodzakelijkerwijs de mening van de MEDonline. Dergelijke deskundigen zijn niet in dienst van MEDonline. MEDonline draagt zo goed als mogelijk zorg voor een juiste weergave maar is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie of mening zoals die in dergelijke informatie wordt uiteengezet.
Voorts bevat de site informatie met betrekking tot gezondheid, fitness, het medisch gebied en diverse soorten medische behandelingen die exclusief bedoeld zijn voor gebruik door de mens. Deze is alleen voor informatiedoeleinden en is niet bedoeld ter vervanging voor het advies van uw eigen arts of een andere medische of paramedische professional. Deze informatie is niet bestemd voor het diagnosticeren van een ziekte of fysiek probleem of om enig medicijn dat op de site wordt gepresenteerd voor te schrijven of te gebruiken. U dient altijd uw eigen arts of een competent en professioneel iemand uit de gezondheidszorg te raadplegen.

4.    Links naar andere sites
MEDonline is niet verantwoordelijk voor sites van enige derde partij waartoe u toegang hebt gekregen via de site. MEDonline heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze sites van derden, die geheel onafhankelijk zijn van MEDonline. Het bestaan van een link tussen de site van MEDonline en de site van een derde partij impliceert op geen enkele wijze dat MEDonline de inhoud van die site en evenzo het gebruik waartoe een dergelijke inhoud kan leiden op de een of andere manier goedkeurt danwel hiermee instemt.
Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de site besmet raakt met, inclusief, maar niet beperkt tot, een of meer “virussen”, “Trojaanse paarden” of een andere “parasiet”.
Externe sites kunnen hyperlinks naar de site bevatten. De installatie van een hyperlink is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MEDonline. Indien sites, die via een hyperlink van de website van MEDonline worden aangeboden, niet beschikbaar zijn, is MEDonline hiervoor niet aansprakelijk. MEDonline is niet verantwoordelijk voor de inhoud, reclame, producten of andere informatie die beschikbaar of toegankelijk is via deze sites.

5.    Privacy
MEDonline respecteert de privacy van alle gebruikers van de Site. Ons Privacybeleid beschrijft wat er gebeurt met de persoonlijke informatie die we via de Site ontvangen. Klik hier voor meer informatie.
De site maakt gebruik van “cookies” om het gebruik van de Site te optimaliseren en om een betere dienstverlening aan te bieden. Klik hier voor meer informatie.

6.    Aansprakelijkheidsbeperkingen
MEDonline verricht alle mogelijke inspanningen om de nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie die op de site staat en waarvan de inhoud door het MEDonline te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd, te waarborgen. MEDonline geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, precisie, actualiteit of uitgebreidheid van de informatie die op de site beschikbaar is.
MEDonline is niet aansprakelijk voor, met uitzondering van directe schade die voortvloeit uit opzettelijke misleiding of grove nalatigheid van MEDonline:

  • enige onnauwkeurigheid, fout of omissie met betrekking tot de op de site ter beschikking gestelde informatie;
  • enige schade die voortvloeit uit handelingen van derden die leidt tot de wijziging van de informatie of gegevens;
  • alle directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, afkomst, of aard, zelfs indien MEDonline zich bewust is geweest van het feit dat deze schade voorzienbaar was, ongeacht of deze schade nu het gevolg is van (i) toegankelijkheid of gebrek aan toegankelijkheid van de site, (ii) het gebruik van de site, inclusief enige schade of virus dat uw computersysteem of enig ander product zou kunnen infecteren, en/of (iii) geloof dat is gehecht aan enige informatie die direct of indirect door de site is geleverd;

De informatie op de site en alle andere sites wordt beschikbaar gesteld, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie. MEDonline biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot hun verhandelbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel.

7.    Beschikbaarheid van de website
U accepteert dat (i) het technisch onmogelijk is om de site zodanig te onderhouden dat zich geen gebreken voordoen en/of dat de website ononderbroken foutvrij is en dat MEDonline voor deze eventuele gebreken niet aansprakelijk is, (ii) dat gebreken kunnen leiden tot het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de site, en dat (iii) het beheren van de site ongunstig kan worden beïnvloed door omstandigheden waar MEDonline geen invloed op heeft, zoals storingen in transmissie- en telecommunicatielinks tussen MEDonline en u en tussen MEDonline en andere systemen en netwerken.
MEDonline kan de site geheel of gedeeltelijk te allen tijde en tijdelijk of permanent wijzigen of buiten gebruik stellen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan de site aan te brengen. MEDonline is niet aansprakelijk voor enige wijziging, buitengebruikstelling of storing van de site.

8.    Jurisdictiebeschikking
De site en de inhoud daarvan is gemaakt in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Alle geschillen waarop deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
Deze website is uitsluitend bedoeld voor inwoners van de Europese Unie